Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN NHƯNG KHÔNG LƠ LÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
Thông báo tập huấn kỹ năng công tác Đội năm 2014
          Thông báo số 359/PGDĐT ngày 14/10/2014 về việc tập huấn kỹ năng công tác Đội năm 2014.

         Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT, ngày 09/9/2014 của Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi về kế hoạch tháng 9 và 10 năm học 2014-2015;
          Để nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Tổng phụ trách Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Huyện đoàn tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Đội, cụ thể như sau:
          * Thành phần:
          Giáo viên – Tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học, THCS (trừ các giáo viên đã đạt giáo viên – tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh trở lên).
          * Thời gian:
          03 ngày (từ ngày 21 tháng 10 năm 2014 đến ngày 23 tháng 10 năm 2014), khai mạc lúc 7h30’ ngày 21 tháng 10 năm 2014.
          * Địa điểm:
          Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi.
          * Kinh phí:
          Đơn vị thanh toán công tác phí theo chế độ hiện hành.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS triển khai tốt tinh thần thông báo này./.
 
Nơi nhận:     
- Các trường TH, THCS trực thuộc;
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Võ Lợi

Đính kèm file: CV số 359/PGDĐT

Các tin liên quan