Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
 I. Vị trí, chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo
 1.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của huyện theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.
 2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.
 3.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước Đầm Dơi để thực hiện việc giao dịch tài chính theo quy định của pháp luật.
      II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo
 1. Trình ủy ban nhân dân huyện: Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện, quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện, quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân huyện.
 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học;trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân huyện.
 3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục của huyện, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.
 4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân huyện.
 5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc ủy ban nhân dân huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc ủy ban nhân dân huyện.
 6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau; phối hợp với Thanh tra huyện, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.
 7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.
 8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.
 10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.
 11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân huyện.
 12. Giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
 13. Giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các Hội, Tổ chức phi Chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
 14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức cấp xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục trên địa bàn huyện.
 15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện.
 16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của ủy ban nhân dân huyện.
 17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.
 18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.
 
(Theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND huyện Đầm Dơi)