Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!
Ban lãnh đạo:
 
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Võ Lợi
: 1963
: 1983
: Trưởng phòng
: Phụ trách chung, Quản lý TC, TCCB
: voloi.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 349475
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Trần Thanh Văn
: 1970
: 1994
: Phó Trưởng phòng
: Phụ trách công tác chuyên môn
: tranthanhvan.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 355114
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Liêu Thanh Hải
: 1968
: 1985
: Phó Trưởng phòng
: Phụ trách công tác cơ sở vật chất
: lieuthanhhai.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 466245
       
       
 Bộ phận hành chánh:
       
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Mai Lâm Xanh
: 1973
: 1991
: Công chức
:Tổ chức cán bộ, Tiếp dân
: mailamxanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 878636
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Tăng Kim Trang
: 1978
: 1993
: Công chức
: Nghiên cứu tổng hợp
: pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0962 792722
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Trần Minh Luân
: 1972
: 1990
: Công chức
: Kế toán tổng hợp
: tranminhluan.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0944 692484
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Phan Văn Thắng
: 1972
: 1991
: Công chức
: Kế toán thanh toán
: phanvanthang.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0946 324454
       

Bộ phận chuyên môn:
       
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Lý Thái Kiện
: 1975
: 1996
: Công chức
: Chuyên môn trung học cơ sở
: lythaikien.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0947 355676
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Lư Trung Thành
: 1969
: 1989
: Công chức
: Chuyên môn tiểu học
: lutrungthanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0933 303111
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Trần Trúc Linh
: 1982
: 2003
: Công chức
: Chuyên môn mầm non - Thủ quỹ
: trantruclinh.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 257500