Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Ban lãnh đạo:
 
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Võ Lợi
: 1963
: 1983
: Trưởng phòng
: Phụ trách chung, Quản lý TC, TCCB
: voloi.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 349475
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Trần Thanh Văn
: 1970
: 1994
: Phó Trưởng phòng
: Phụ trách công tác chuyên môn
: tranthanhvan.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 355114
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Liêu Thanh Hải
: 1968
: 1985
: Phó Trưởng phòng
: Phụ trách công tác cơ sở vật chất
: lieuthanhhai.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 466245
       
       
 Bộ phận hành chánh:
       
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Mai Lâm Xanh
: 1973
: 1991
: Công chức
:Tổ chức cán bộ, Tiếp dân
: mailamxanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 878636
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Tăng Kim Trang
: 1978
: 1993
: Công chức
: Nghiên cứu tổng hợp

       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Trần Minh Luân
: 1972
: 1990
: Công chức
: Kế toán tổng hợp
: tranminhluan.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0944 692484
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Phan Văn Thắng
: 1972
: 1991
: Công chức
: Kế toán thanh toán
: phanvanthang.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0946 324454
       

Bộ phận chuyên môn:
       
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Lý Thái Kiện
: 1975
: 1996
: Công chức
: Chuyên môn trung học cơ sở
: lythaikien.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0947 355676
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Lư Trung Thành
: 1969
: 1989
: Công chức
: Chuyên môn tiểu học
: lutrungthanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0933 303111
       
  Họ và tên
Năm sinh
Vào ngành
Chức vụ
Lĩnh vực
Email
Điện thoại
: Trần Trúc Linh
: 1982
: 2003
: Công chức
: Chuyên môn mầm non - Thủ quỹ
: trantruclinh.pgddamdoi@camau.edu.vn
: 0918 257500