Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Kế hoạch, triển khai đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
Công văn số 342/PGDĐT ngày 25/9/2014 về kế hoạch, triển khai đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
 
          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện.
                     
          Thực hiện công văn 2046/SGDĐT-GDTH ngày 23/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về việc tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT;
          Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT cấp huyện và cấp trường cụ thể như sau:
         1. Cấp huyện
          - Thành phần: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng và 01 giáo viên có năng lực về triển khai cấp trường.
          - Thời gian triển khai: 01 ngày, ngày 01/10/2014. Khai mạc lúc 7 giờ 30 (thứ tư).
          - Địa điểm: tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi.
          Giao cho đồng chí Lư Trung Thành – công chức phụ trách chuyên môn tiểu học Phòng GD&ĐT và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – hiệu trưởng trường tiểu học Tân Trung chuẩn bị nội dung triển khai Thông tư 30 cấp huyện.
         2. Cấp trường
          - Thời gian triển khai: Hoàn thành trước ngày 06/10/2014.
          - Thành phần: Toàn thể Hội đồng sư phạm trường tiểu học.
          Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học tổ chức thực hiện đúng tinh thần công văn này./.             
                                               
Nơi nhận:                                                      
- Như trên;
- Lãnh đạo PGD&ĐT;                                     
- CM TH PGD&ĐT;
- Website PGD&ĐT;
- Lưu: VT.
 TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Võ Lợi
File đính kèm: 342-pgddt.pdf