Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Kiểm tra điều kiện vệ sinh y tế trường học
 
          Kính gửi:    
                         - Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu giáo;
                         - Hiệu trưởng các trường Tiểu học;
                         - Hiệu trưởng các trường THCS.

          Thực hiện công văn số 2013/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 19/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra điều kiện vệ sinh y tế trường học;
          Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi hướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện một số công việc cụ thể như sau:
          - Chuẩn bị đầy đủ các số liệu để báo cáo với đoàn kiểm tra (theo mẫu).
          - Tạo mọi điều kiện tốt nhất và phối hợp làm việc với đoàn kiểm tra điều kiện vệ sinh y tế trường học, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo trước cho trường học bằng điện thoại trước 03 ngày.
          - Thời gian kiểm tra: trong quý IV năm 2014.
          - Nội dung kiểm  tra theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 và Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ y tế.
          Trưởng Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và THCS phối hợp và triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Các trường trực thuộc (để thực hiện);
- CC Phòng GD&ĐT;
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Võ Lợi
File đính kèm: cong-van-325.rar