Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Tập huấn thực hiện việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
Kế hoạch số 19/KH-PGDĐT ngày 01/10/2014 của Trưởng Phòng GD&ĐT về việc tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
         
          Căn cứ công văn số 2082/SGDĐT-GDTH ngày 29/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về việc tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT;
          Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi xây dựng kế hoạch tập huấn Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT cho Cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học trong toàn huyện cụ thể như sau:
          1. Mục tiêu
          Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên nắm vững tinh thần chỉ đạo đổi mới đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ đối với học sinh tiểu học; đồng thời cũng giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên nắm vững yêu cầu, nội dung, cách thức đánh giá học sinh theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014.
          2. Nội dung tập huấn
          - Nâng cao năng lực về đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ cho giáo viên tiểu học;
          - Hướng dẫn thực hiện một số loại hồ sơ theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định;
          - Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện tinh thần Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT.
         3. Số lượng, đối tượng tập huấn
          - Cấp huyện:
               + Số lượng: 120 người
               + Đối tượng: Mỗi trường cử 03 người (gồm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và 1 tổ trưởng chuyên môn).
          - Cấp trường: là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.
          4. Thời gian và địa điểm tổ chức
          - Cấp huyện:
               + Thời gian tập huấn: 2 ngày, từ ngày 07/10/2014 đến hết ngày 08/10/2014 (khai mạc lúc 7h30 ngày 07/10/2014).
               + Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Đầm Dơi.
          - Cấp trường:
               + Thời gian: 02 ngày (các trường hoàn thành công tác tập huấn cấp trường trước ngày 13/10/2014).
               + Địa điểm: Tại các trường tiểu học.
          5. Tài liệu tập huấn
          - Cấp huyện:
               + Các đơn vị tự in tài liệu theo các fie đã gửi (Thông tư 30, Sổ theo dõi chất lượng của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Sổ học bạ, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì).
               + Chuẩn kiến thức, kĩ năng; một bộ Sách giáo khoa.
          - Cấp trường:
               + Mỗi tổ photo 01 bộ tài liệu kèm theo Thông tư 30/TT-BGD&ĐT
               + Chuẩn kiến thức, kỹ năng và sách giáo khoa theo lớp dạy.
          6. Kinh phí
          Hiệu trưởng nhà trường thanh toán tiền công tác phí theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường; riêng các trường tiểu học dạy học theo Mô hình VNEN có thể lấy từ kinh phí VNEN được cấp về cho đơn vị trong năm 2014 để chi trả.
          Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần kế hoạch này./.   
                                                                       
Nơi nhận:                                                      
- Sở GD&ĐT (báo cáo);          
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- CM TH PGD&ĐT;
- Các trường tiểu học; 
- Website PGD&ĐT;
- Lưu: VT..
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Trần Thanh Văn
File đính kèm: kh-19-va-mau-hoc-ba.rar