Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo về việc dời thời gian triển khai đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
Công văn số 343/PGDĐT ngày 29/9/2014 về việc dời thời gian triển khai đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.

          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện.
 
          Thực hiện công văn 2082/SGDĐT-GDTH ngày 29/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau về việc tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi thông báo dời thời gian triển khai đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT. Khi nào tập huấn sẽ có thông báo cụ thể sau.
          Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học triển khai thực hiện đúng tinh thần công văn này./.   
                                               
 
Nơi nhận:                                                      
- Như trên;
- Lãnh đạo PGD&ĐT;                                     
- CM TH PGD&ĐT;
- Website PGD&ĐT;
- Lưu: VT.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Trần Thanh Văn
File đính kèm: 343-pgddt.pdf