Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời họp Ban chỉ đạo điều tra Phổ cập giáo dục - Xoá mù chữ năm 2014
Thư mời số 346/TM-PGDĐT ngày 01/10/2014 của Trưởng Phòng GD&ĐT về việc họp Ban chỉ đạo điều tra Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ trong nhân dân từ 0 đến 60 tuổi trên địa bàn huyện năm 2014
 
          1. Thời gian
          Lúc 13 giờ 30 phút ngày 03/10/2014, thời gian làm việc 1 buổi.
          2. Địa điểm
          Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi.
          3. Thành phần
          - Thành viên Ban chỉ đạo điều tra Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ trong nhân dân từ 0 đến 60 tuổi trên địa bàn huyện năm 2014 theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi.
          - Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
          - Mời Đài truyền thanh huyện dự họp để tuyên truyền chủ trương điều tra Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ trong nhân dân từ 0 đến 60 tuổi trên địa bàn huyện năm 2014.
         Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các đồng chí sắp xếp công việc về dự họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./.         
 
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Website PGD&ĐT huyện;
- Lưu: VT.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
Võ Lợi
File đính kèm: 346-tm-pgddt.pdf