Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của thiết bị USB
UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2318/SGDĐT-CNTTTBTV Cà Mau, ngày 21 tháng 10  năm 2014

V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin
        từ lỗi của thiết bị ưu trữ USB
                          
          Kính gửi:  
                         - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố Cà Mau;
                         - Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT.
 
          Sở GD&ĐT nhận được Công văn số 403/STTTT-VP ngày 17/10/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị một số biện pháp an toàn khi sử dụng thiết bị USB theo khuyến cáo của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại Công văn số 219/VNCERT-KTHT ngày 10/10/2014 (đính kèm Công văn này).
          Để hạn chế tối đa rủi ro mất an toàn thông tin với thiết bị USB nhiễm mã độc, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở nghiên cứu kỹ Công văn số 219/VNCERT-KTHT nói trên để thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng chức năng Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Cao Minh Hồng

Dưới đây 2 Công văn đính kèm:
Công văn: 403/STTTT-VP
Công văn: 219/VNCERT-KTHT

Các tin liên quan